تشخیص بیماری های گوارشی پرندگان زینتی

لطفاً به تمامی سوالات ( ۱۱ سوال ) که بصورت مرحله به مرحله نمایش داده می شود بطور دقیق پاسخ دهید تا نوع بیماری پرنده تشخیص داده شود.  

آیا در طی روز های اخیر، تغییری در نوع جیره غذایی پرنده یا محیط اطراف او ( مانند تغییر در نوع و مارک غذا یا مواد داخل غذا، تغییر محل پرنده، مسافرت، استفاده از غذای کهنه و مانده، انواع استرس و ... ) ایجاد شده است ؟